top of page

TEAM

Elephant

Shaojing Xia, Kyu Jun, Yubin Shin

clear.png

Root insurance

Screen Shot 2022-06-03 at 11.31.35 AM.png
github URL
bottom of page